Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia

Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia
banner web

30.12.2015.

Real Decreto 1169/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2016.

Mediante o presente real decreto desenvólvense, en materia de Clases Pasivas, as revisións contempladas nas citadas normas legais, establecendo a revalorización das pensións nun 0,25 por cento, calquera que sexa a súa lexislación reguladora, salvo as excepcións legalmente previstas na referida lei. Así mesmo, fíxanse neste real decreto as regras e o procedemento para efectuar a revalorización e o sistema de concesión de complementos económicos para as pensións mínimas.

26.12.2013.

Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

O factor de sostibilidade defínese como un instrumento que con carácter automático permite vincular o importe das pensións de xubilación do sistema da Seguridade Social á evolución da esperanza de vida dos pensionistas, a través da fórmula que se regula nesta norma, axustando as contías que percibirán aqueles que se xubilen en similares condicións en momentos temporais diferentes.

01.05.1991.

Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.

Establece as equivalencias entre os grupos de cotización e os grupos funcionariais.

27.05.1987.

Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.

Texto único comprensivo de toda a lexislación aplicable aos funcionarios do Estado comprendidos no ámbito de cobertura do Réxime de Clases Pasivas que a 31 de decembro de 1984 non terían sido xa xubilados ou retirados e aos dereitos que estes causen ao seu falecemento en favor dos seus familiares.