Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia

Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia
banner web

10.12.2013.

LOMCE

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2013)

24.05.2013.

ORDE DE CALENDARIOS ESCOLAR CURSO 2013 - 2014

ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

04.12.2012.

ANTEPROXECTO DA LOMCE

Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa.

21.04.2012.

REAL DECRETO-LEI DE MEDIDAS URXENTES DE RACIONALIZACIÓN DO GASTO PÚBLICO NO ÁMBITO EDUCATIVO.

Real Decreto-Lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo (BOE 21/04/2012).

30.07.2011.

LEI DE CONVIVENCIA

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

04.05.2006.

LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE)

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE 04/05/2006).

20.06.2002.

LEI ORGÁNICA DAS CUALIFICACIÓNS E DA FORMACIÓN PROFESIONAL

Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional. (BOE 20/06/2002)

26.06.1991.

DECRETO REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS ESCOLARES

RD 1004/1991 polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime xeral. (BOE 26/06/1991).